Kernefortælling

Grundidéen i projektet er at binde Cirkelhusgrunden sam-men med det nuværende butiksområde ved rådhuset til én sammenhængende by-midte, hvor offentlige funktioner i samspil med handelslivet skaber liv og lokal forankring.

Den nye bymidte skal rumme et varieret butiksliv med både små og store udvalgsvare- og dagligvarebutikker, men kan herudover også rumme boliger, friplejehjem, liberale erhverv, et lokalt hotel og anden service, klinikker og sundhedsfunktioner, nye skolebygninger, forskellige kulturelle oplevelser mv. 

De nye boliger vil generelt bidrage til øget tryghed i bymidten, da de tilfører ’øjne’ på gaden i aftentimerne. Boligerne vil være et mix af ungdoms-, familie-, single- og seniorboliger. Det er ønsket at skabe fælles-skaber på tværs af generationer.


I planlægningen lægges der vægt på at sikre kvalitet i bygninger og byrum, og – ikke mindst – steder hvor ophold og fællesskab kan gå hånd i hånd. Lige så vigtigt er det derfor at sikre de blå og grønne strukturer fra omgivelserne.

 Christianshus og Donse Å - ’trækkes’ ind i området. I den forbindelse indtænkes for-skellige løsninger for den lokale regnvandshåndtering, som både kan klimasikre den nye bymidte, og som kan medvirke til at øge den rekreative værdi af Donse Å.


Dette helt i tråd med Kokkedals fremtrædende rolle som klimaby. Endvidere stilles krav om beplantning af by- og gaderum samt parkerings-arealer.

Boligerne

Format har boliger til alle. Hvad enten du søger en moderne lejlighed som børnefamilie, enlig, studerende eller senior. En varieret beboergruppe bidrager til social bæredygtighed. For at dyrke det sociale fællesskab, etableres rammer som skaber rum for både store og små fællesskaber. På den måde elimineres ensomhed og livskvaliteten øges.


Tilsvarende er bæredygtighed og hensyn til klimaaftryk integreret i bygningerne. Med grønne bånd og levende facadeløsninger vil du komme til at føle, at du bogstaveligt talt har naturen omkring dig.

 

Fælleskab

I Format er der plads til at falde i snak. Bydelen fremstår åben og indbydende med mange fælles opholdsarealer og udendørs aktiviteter omgivet af cafeer og restauranter og en premierebiograf i meget høj standard. Her møder man nye mennesker og gamle bekendte. Det er en bydel, du kan mærke, og et sted du har lyst til at opholde dig sammen med andre, fordi der er trygt, grønt og inspirerende.

Som beboer i Format har du mulighed for at indgå i store og små fællesskaber. Der vil være rammer, så der kan etableres fællesspisning, lokale klubber. Det er tanken, at man blandt boliger deler grønne dyrkningområder. Det der også kaldes "Roof farming" og blandt andet er kendt fra ØsterGRO.


Der vil etableres værksteder, hvor man kan udfylde sig kreativt og som beboer vil du kunne tage del i byens træningsfaciliteter. Der etableres blandt andet "aktivitetestag" ovenpå parkeringshuset

Der vil værerum til intimkoncert på den centrale plads. Udstillinger, loppemarked og torvedage. Et brag af en film. Format leverer Sound Track’et til små og store øjeblikke, ligegyldigt hvem man er, og hvor man er i livet. At samles omkring fælles interesser og nye oplevelser forebygger ensomhed og giver livskvalitet. Og følger dermed FN’s verdensmål om et sundt liv og social bæredygtighed.

Butikkerne

Detailhandlen er i Fredensborg Kommune lokaliseret i flere bymidter og i lokalcentre. Med lokalplanen for Kokkedal Bymidte udbygges denne centerstruktur og der fastlægges en ny samlet arealramme til butiksformål i området.

Denne ramme kan medvirke til at rette op på den negative handelsbalance, som kendetegner Kokkedals detailhandel i dag. Med andre ord er der i dag et underskud af butikker sammenlignet med forbrugsgrundlaget i det tilhørende opland. Det samlede årlige handelsunderskud udgør ca. 1,2 mia. kr. fordelt på 500 mio. kr. for dagligvarer og ca. 740 mio. kr. for udvalgsvarer.

Kommuneplantillægget giver mulighed for at opføre op til 26.000 m² butikker fordelt på 25.000 m² til udvalgsvarebutikker og 1.000 m² til dagligvarebutikker. Enkelte butikker er mellem 600-1.000 m².

De maksimale butiksstørrelser er fastsat til 12.000 m² for udvalgsvarebutikker og 250 m² for dagligvarebutikker.

De nuværende planer for det kommende Format er, at etablere ca. 12 butikker fordelt på knap 17.000 m². De fleste butikker har en størrelser over 1.000 m² eller endda 2.000 m². Enkelte butikker er mellem 600-1.000 m², det er primært for at gøre plads til de, at de eksisterende butikker i Cirkelhuset kan videreføres i det kommende FORMAT projekt.

DGNB Bæredygtighed

Bymidten vil blive bæredygtighedscertificeret under den tyske certificeringspraksis, der hedder DGNB. Dette sikrer, at der arbejdes målrettet med bæredygtigt sociale-, klimamæssige- og økonomiske facetter af bæredygtighed.

Et eksempel herpå er, at der i og omkring bymidten vil blive etableret forskellige biotoper, som sikrer en stor variation i plante- og dyrearter. Det kan være vådområder i forbindelse med regnvandsbede. Det kan være englandskaber, kulturlandskaber, byrum og skove. Hver biotop repræsenterer forskellige plante og dyrearter. Noget som vil være omdrejningspunktet for den fremtidige bymidte.

Et andet indsatsområde er klimavenlig energi. Her vil blive arbejdet med solenergi, jordvarme, genanvendelse af både varme- og kulde, genanvendelse af vand mv.

Trafik

Planområdet skal vejbetjenes fra Usserød Kongevej. Det er dog en forudsætning for ibrugtagningen af området, at krydset udvides og ombygges, så der sikres den nødvendige kapacitet og sikkerhed i krydset, jf. udbygningsaftalen. Herudover vil der fortsat være vej-adgang til både eksisterende og kommende bebyggelser på Christianshusvej.


Hovedgaden er rygraden i den interne vejstruktur, hvortil der er koblet mindre fordelingsveje til betjening af de forskellige bebyggelser. For at sikre en så smidig, sikker og effektiv trafikafvikling som muligt, er dele af de interne veje udformet med ensretning. Sikkerheden understøttes i udformningen af vej- og gaderum, som bl.a. har inspiration fra shared space principper, hvor de bløde og hårde trafikanter deles ligeligt om færdselsarealerne.

Områdets veje er som hovedprincip indrettet med vejtræer, fortov og kantzoner ind mod bebyggelsen.


Der bliver etableret parkering mange steder omkring det centrale byrum. Parkeringen vil primært være i parkeringshus, på tag og under bygninger. Der er også mulighed for at korttidsparkere flere steder i bymidten

Tidslinje for forventet lokalplansbehandling i Fredensborg kommune

Hent præsentationsmaterialet


til projekt Format